13
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO audiomiflex.pl

                                                                              

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.   USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

V. FORMY PŁATNOŚCI. KOSZTY DOSTAWY

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

VII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

VIII.  REKLAMACJE

IX.    RĘKOJMIA

X.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 XI.    KONTAKT ZE SKLEPEM

 XII.    GWARANCJA I REKLAMACJA

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                                              

Sklep internetowy pod nazwą www.audiomiflex.pl zwany dalej „Sklepem internetowym” prowadzony przez: Katarzynę Biedrzycką  prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATRIN z siedzibą 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34 lok U-11  NIP: 526 168 13 32, REGON: 017365197, telefon kontaktowy: 509 85 30 10 , poczta elektroniczna: sklep@audiomiflex.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

I. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.audiomiflex.pl
 1. Sprzedawca – Katarzyna Biedrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katrin, z siedzibą w 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34 lok U-11, NIP: 526 168 13 32, REGON: 017365197
 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 1. Konsument - osoba fizyczna, przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 1. Towar –rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.
 1. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich oraz w euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy. 
 5. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego do sprzedaży są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.audiomiflex.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 7. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  • komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  • aktywne konto e-mail.
 8. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo .

 Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie 

oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na:
  • umożliwieniu  wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
  • umożliwieniu  rejestracji i prowadzenia Konta Zamawiającego,
  • przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Newslettera”.

 

 1. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników. 
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji Klient podaje m.in. login oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z loginem umożliwia dostęp do Konta Zamawiającego.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego w zakładce NEWSLETTER.
 1. Zamieszczając treści na stronie www Sklepu internetowego, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania zamieszczanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
 2. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 3. Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  • dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. 
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Newslettera” , o których mowa w ust. 1 lit c i d, zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Newslettera” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych Zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu.
 3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  • dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a także dokonanie wyboru szczegółowych parametrów charakterystycznych dla danego Towaru spośród dostępnych na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  • następnie dokonanie wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności i kliknięcie w pole „Podaj adres”;
  • wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wprowadzenie danych osobowych i danych do wysyłki Zamówienia, oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Możliwe jest także dokonanie Zamówienia drogą mailową na adres: sklep@audiomiflex.pl

  W takim przypadku, Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. c. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres e-mail.

 7. Każde Zamówienie jest potwierdzane pocztą elektroniczną przez Sprzedającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail, Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia. 
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, oświadczenia o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 9. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
 10. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
  • przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego;
  • płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera.
  • kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro lub za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych dostarczanych przez serwis Blue Media S.A. 
   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. w razie wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.
 2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Wpłata powinna nastąpić terminie do 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia z Zamawiającym. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
 3. Przy Zamówieniu, którego wartość przekracza 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych), Zamawiający może być proszony o uiszczenie zaliczki na poczet Ceny w wysokości 25% Ceny, jednak nie mniej niż 500 PLN. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pozostałej Ceny w terminie:
  • 2 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedającego, że Towar jest gotowy do wysyłki – w przypadku wyboru przedpłaty na konto, lub
  • przy odbiorze Zamówienia od kuriera – w przypadku płatności za pobraniem.
 4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia - w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”.
 5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier nie wnosi Towarów o wadze większej niż 30 kg do mieszkania, czy domu, Zamawiający proszony jest zatem o zapewnienie we własnym zakresie odpowiedniej ilość osób potrzebnych do odebrania Towarów i wniesienia ich do domu lub mieszkania.
 6. Całkowite koszty dostawy Zamówienia to suma kosztów transportu, opakowania i kosztów logistycznych. Ceny dostaw oraz rodzaj przesyłki uzależnione są od wymiarów oraz wagi zamawianych Towarów. Koszt przesyłki dla każdego Zamówienia wyliczany jest automatycznie w trakcie składania Zamówienia, po umieszczeniu Towaru w koszyku wyświetla się koszt dostawy. Koszt dostawy widoczny jest zawsze pod ceną każdego Towaru na Stronie Towaru.
 7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na obszarze Rzeczypospolitej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku wyboru miejsca dostawy poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki Towaru zależy wyłącznie od wagi paczki oraz od kraju docelowego adresata, dlatego też Zamawiający proszony jest, w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży i kosztów dostawy o kontakt ze Sprzedającym na adres mailowy: sklep@audiomiflex.pl
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Towarze na Stronie Towaru oddzielnie i zależny jest on od czasu ustalonego przez producenta Towaru.
 5. Niektóre z Towarów produkowane są na „specjalne zamówienie”, wówczas czas ich realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.
 6. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 7. W przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu weryfikacji  danych teleadresowych. 
 8. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego kwoty, zgodnie z pkt V ust. 2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu, Sprzedający może odstąpić od realizacja zamówienia. 
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

VII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Wprzypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzyma zwrot Towarów. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie.

VIII.  REKLAMACJE

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jeżeli na Towar została udzielona gwarancja, Kupujący może, według swojego wyboru zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej poniżej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar jest niezgodny z umową.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien:
  • poinformować Sprzedawcę o niezgodności Towaru z umową, wskazując jednocześnie na czym zdaniem Kupującego niezgodność ta polega,
  • wskazać czy domaga się naprawy czy wymiany Towaru,
  • podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail i numer telefonu.
  • odesłać reklamowany Towar Sprzedawcy na koszt Kupującego niezwłocznie po stwierdzeniu jego niezgodności z umową.
 4. Przekazanie Sprzedawcy informacji wskazanych powyżej może nastąpić mailowo na adres sklep@audiomiflex.pl
 5. Reklamacje można składaćlub listownie na adres Katrin Katarzyna Biedrzycka ul Grenadierów34 lokU-11 04-073 Warszawa
 6. Reklamowany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wskazany w ustępie powyżej. Przesyłkę z reklamowanym Towarem Kupujący zobowiązany jest wysłać na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane przez Sprzedawcę. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej zalecamy dołączenie do przesyłki z reklamowanym Towarem dowodu zakupu Towaru lub jego kopii.
 7. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z ust. 3 lit. b) jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na Towar wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na Towar wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji.
 12. W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana przez Sprzedawcę, Koszty przesłania Towaru do Kupującego w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją poniesie Sprzedawca. Kupującemu, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, zostaną zwrócone koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.
 13. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Sprzedającego. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieuznaniu reklamacji.
 14. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji także w innych przypadkach niż niezgodność Towaru z umową. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu lub strony internetowej Sklepu należy zgłaszać mailowo na adres sklep@audiomiflex.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy Katrin Katarzyna Biedrzycka ul Grenadierów34 lokU-11 04-073 Warszawa
 15. Sprzedawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń innych niż wskazane powyżej.

IX.  RĘKOJMIA

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. a)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 5. c)nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. d)została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 7. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy sklep@audiomiflex.pl
 8. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Katrin Katarzyna Biedrzycka ulGrewnadierów 34 LOK U-11 04-073 Warszawa gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 9. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Kupujący podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133.97 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, o czym bliżej w Polityce prywatności.

XI.    KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Wszelkie pytania Kupujących dotyczące w szczególności: Regulaminu, ochrony danych osobowych, polityki prywatności, składania Zamówień, aktualnych Towarów, możliwości zamówienia większych ilości, Kupujący mogą kierować do Sklepu:
  • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce „Kontakt”,
  • drogą e-mail na adres sklep@audiomiflex.pl
  • telefonicznie +48 509853010

XII.    GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i jest objęty gwarancją producenta lub importera danej marki na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji zależne są od rodzaju i przeznaczenia przedmiotu, oraz producenta.
 2. Zgłoszenia reklamacji dokonać można za pośrednictwem wiadomości email na adres sklepu, lub tradycyjnie na adres siedziby sklepu.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.
 4. Sprzedawca, czyli sklep Audiomiflex.pl ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań(wybór należy do konsumenta):
  1 zamiany produktu na nowy;
  5.2 naprawienia produktu;
  5.3 obniżenia ceny produktu;
  5.4 odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.)
 3. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Kupującego w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 7. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl